ඇණවුම් තහවුරු කිරීම
ජම්බෝ

At no time Rikoooo.com has access to your banking information, processing your online payment is supported by safe platforms Paypal or 2checkout. In case of problem we will refund you your entire order within 48 hours. See Refund policy

Your Jumbo plan will be activated instantly

After activation please make sure to restart your downloads already in progress, URLs will change.


ජම්බෝ මාස 3 යි #8XRE0BA7J10Q
3 මාස සඳහා මගේ බාගත කිරීමේ වේගය unlock
මිල 15.00

Amount Payable 15.00
ගෙවීමේ ක්රමය
paypal2checkout

Select a Payment Provider
ඇතුල් වන්න
තවමත් ගිණුමක් නොමැතිද? දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
ඔබගේ ගිණුම සාදන්න
දැනටමත් ගිණුමක් තිබේද? ඇතුල් වන්න
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙම ක්ෂේත්රය අවශ්යයි
මෙවලම් තීරුව පැටවීමට නොහැකිය.