භාෂා
Politique ද confidentialité

Rikoooo s'engage à protéger votre ligne privée et le développement ඩි ලා technologie qui vous donne l'අත්දැකීම් ලා එකතු puissante et sécuritaire ලොගින් තේරුණු. Cette ප්රකාශ ද confidentialité s'applique au අඩවිය වෙබ් Rikoooo.com et régit ලා collecte et l'භාවිතය. ඒන් utilisant le අඩවිය Rikoooo, vous acceptez les pratiques ද données décrites dans cette ප්රකාශ.

Collecte ද vos renseignements personnels

Rikoooo recueille ෙඩස් තොරතුරු personnellement identifiables, comme votre adresse ඊ-තැපැල් et nom prénom. Rikoooo recueille également ෙඩස් තොරතුරු démographiques anonymes, qui යටතට ගොස් ඔහුටත් මුලින් දිමුජයරත්නම vous, comme votre කේතය තැපැල්, votre වයස, sexe, මනාපයන්, vos intérêts et vos favoris අද්විතීය. ඉල් Ya aussi ෙඩස් තොරතුරු sur votre ද්රව්ය informatique et des logiciels qui ගොස් ඔහුටත් මුලින් automatiquement සම Rikoooo collectées. CES peuvent inclure තොරතුරු: votre adresse IP, ද navigateur, noms ද ඩොමේන් ටයිප් කිරීම, කුමන d'වහන්සේලාගේ පිළිමද. Rikoooo සම CES තොරතුරු ගොස් ඔහුටත් මුලින් utilisées le fonctionnement et le maintiens ඩි ලා qualité ඩු සේවා වත්, ainsi Que fournir ෙඩස් statistiques වත් concernant l'භාවිතය ඩු අඩවිය වෙබ් Rikoooo générales. ඒන් revanche gardez à l'එස්ප්ර්ටි Que si vous divulguez ෙඩස් තොරතුරු personnelles identifiables එන්ජිමේ ආයු ෙඩස් données sensibles exemple depuis le සංසදය CES තොරතුරු peuvent être collectées et utilisées සම d'autres එක්සත් ජාතීන්ගේ පණිවිඩය publique සම dans. සටහන: Rikoooo යටතට පත්තු aucune ද vos සන්නිවේදන privées ලොගින් වන්න ligne. Rikoooo vous පරීක්ෂක les ප්රකාශ ද confidentialité ෙඩස් වෙබ් අඩවි Que vous liez vers Rikoooo afin Que vous puissiez comprendre අදහස් CES වෙබ් අඩවි collectent, utilisent et partagent vos තොරතුරු à දිරිමත් කරමු. Rikoooo n'est දිමුජයරත්නම responsable ෙඩස් ප්රකාශ ද confidentialité එන්ජිමේ ආයු ඩු contenu ෙඩස් වෙබ් අඩවි ලොගින් dehors ද Rikoooo.com.

උතදේශ ද vos renseignements personnels

Rikoooo collecte et renseignements personnels le අඩවිය වෙබ් Rikoooo.com et fournir les සේවා exploiter Que vous avez demandés වත් vos යොදා. Rikoooo également vos තොරතුරු යොදා identifiables vous කිරීම සම්බන්ධයෙන් sur les nouveaux téléchargements et l'actualité ඩු අඩවිය වත් personnelles. Rikoooo peut également vous contacter සම l'intermédiaire ද destinés à obtenir votre මතය sur les සේවා එන්ජිමේ ආයු ද nouveaux සේවා potentiels qui peuvent être offerts actuels ප්රශ්නාවලි. Rikoooo යටතට vend, Ne loue දිමුජයරත්නම SES listes ද ඩස්, ශ්රේණි à ගනුදෙනුකරුවන්. Rikoooo n'utilise එන්ජිමේ ආයු යටතට divulgue aucune තොරතුරු personnelles sensibles, telles Que ලා ජාතිය, ලා ආගම හෝ දිළින්දන්ගේ votre consentement explicite, l'appartenance politique ඔක්ස්ෆර්ඩ් සංගමයේ දේශනය. Rikoooo මට්ටමේ ලා au සින් ද Rikoooo.com, afin ද déterminer quels සේවා ගොස් ඔහුටත් මුලින් les ප්ලස් populaires ෙඩස් පිටු visités සම අංක membres සොයා. ලෙ අඩවිය Rikoooo peut divulguer vos si cela ඇස්තමේන්තුවට සම ලා loi requis හෝ දිළින්දන්ගේ préavis, personnels renseignements.

Sécurité ද vos renseignement personnels

ලෙස් Que Rikoooo collecte ගොස් ඔහුටත් මුලින් ආරක්ෂා එක්සත් ජාතීන්ගේ environnement sécurisé dans personnels renseignements. ලෙස් personnes Rikoooo ගොස් ඔහුටත් මුලින් tenues ද කිවයුතු ලා confidentialité ද vos තොරතුරු වත් travaillant.
රක්ෂණකරු වත් ලා sécurité ද vos personnels, Rikoooo වූ recours aux mesures suivantes renseignements:

  • Gestion ෙඩස් වහන්සේලාගේ පිළිමද - personne autorisée
  • Gestion ෙඩස් වහන්සේලාගේ පිළිමද - personne concernée
  • Logiciel ද ඔත්තු ඩු réseau
  • Sauvegarde informatique
  • Identifiant / එලෙව්වත් ද passe
  • Pare-feu (ඇතිකරයි)

Rikoooo s'engage à maintenir එක්සත් ජාතීන්ගේ haut degré ද confidentialité ලොගින් intégrant les dernières නව්යකරණයන් permettant d'රක්ෂණකරු ලා confidentialité ද vos ගනුදෙනු technologiques. Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une කොටසක් ද risque ඇස්තමේන්තුවට toujours présente lorsque l'යොදා අන්තර්ජාලයේ transmettre ෙඩස් renseignements personnels වත් කරන්න.

නීති

කිවයුතු les පුද්ගලයන් මෙන් à Rikoooo s'engage législatives ඩි ලා loi Française

වෙනස් කිරීම් ද cette ප්රකාශ

Rikoooo mettra occasionnellement à jour cette ප්රකාශ ද confidentialité afin ද refléter ලා ෙසොසයටි et les ෙඩස් membres commentaires. Rikoooo vous Rikoooo හෙන්චයියෙකු vos තොරතුරු ඒකනම් être informé ඩි ලා façon වත් consulter régulièrement cette ප්රකාශ à දිරිමත් කරමු. Si vous pensez Que Rikoooo n'a respecté cette ප්රකාශය s'il vous plaît contactez Rikoooo හරහා දිමුජයරත්නම මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්රීය කිරීම අවශ්යවේ.. Nous déploierons tous les හැකි ප්රයත්නයන් අනන්යකාරකය et résoudre rapidement le problème වත් කරන්න.