භාෂා

මුදල් ආපසු ප්රතිපත්තිය

ඔබ ජම්බෝ සැලැස්ම දායක වූ දින සිට 30 දින දක්වා මුදල් ආපසු දක්වා ඉල්ලා සිටිය හැකිය. මුදල් ආපසු පුරුද්දක් පමණක් අපගේ සහයෝගය මගින් විසඳිය නොහැකි බව ඔබේ ජම්බෝ ගිණුම සමඟ තාක්ෂණික ගැටළුවක් වූ අවස්ථාවක Rikoooo විසින් ඉදිරිපත් කරනු ඇත. මෙම නඩුව පමණක්, 48 පැය කිහිපයක් ඇතුළත අපි ඔබට ඔබගේ මුළු පිණිස ආපසු ගෙවන ඇත. ඔබ වෙනත් යම් හේතුවක් නිසා හිමිකම් කරන්න නම්, අපි මුදල් ආපසු ගැනීම හෝ සිටීමට ඇති අයිතිය රඳවා තබා ගනී.