Gjuhë

Kushtet e përgjithshme të shitjes së Rikoooo.com

Preambula:
Kjo faqe e internetit www.Rikoooo.com është pronë e vetë-kontraktorit Bender Erik të (në tekstin e mëtejmë Rikoooo), zyra e regjistruar e të cilit është në 107 port chemin de port, 31410 Noé, e regjistruar në Regjistrin e Tregtisë dhe kompanive nën numrin Siret 50970657800010 tel. 05 61 97 39 54. Qëllimi i këtyre termave dhe kushteve të shitjes të përgjithshme është të përcaktojë kushtet dhe kushtet në të cilat shitjes midis Rikoooo dhe klientët e saj janë përfunduar në këtë faqe interneti. Validimi i ikonës mundësuar blerësit të njihen dhe t'i përmbahet kushtet aktuale të përgjithshme të shitjes do të përbëjnë pëlqimin parevokueshëm dhe përfundimtar nga ana e tij në të gjitha dispozitat e kushteve të përgjithshme të shitjes.

Neni 1 - Qëllimi dhe fushëveprimi
1.1- Këto kushte të përgjithshme të shitjes të mbizotërojë mbi çdo dokument tjetër të blerësit, dhe në veçanti në kushte të përgjithshme të blerjes, nëse shprehur dhe marrëveshje paraprake nënçmues të kompanisë sonë.
1.2 - Këto kushte të përgjithshme të shitjes zbatohen për të gjitha shitjet e produkteve sipas kompanisë sonë në faqen e saj nëse marrëveshje specifike para se të rendit pajtuar me shkrim ndërmjet palëve.
1.3 - Çdo dokument tjetër përveç këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes dhe në katalogët veçanti, prospekte, reklama, njoftime, është vetëm indikative, jo-kontraktuale. Fotografitë dhe grafika e paraqitura në faqen e internetit janë vetëm indikative dhe nuk angazhohen përgjegjësinë e shitësit.

Neni 2 - Pronës Intelektuale
Të gjitha tekste, komente, ilustrime dhe imazhe të riprodhuara në vend www.Rikoooo.com janë të rezervuara dhe janë pronë ekskluzive e Rikoooo ose furnizuesit e tij dhe janë të mbrojtura me të drejtën e autorit dhe pronësinë intelektuale për të gjithë botën dhe harton, modele, patentat, planet dhe në përgjithësi të gjitha dokumentet e çdo lloji të dorëzuar apo dërguar nga Rikoooo të konsumatorit janë pronë ekskluzive e Rikoooo ose furnizuesit e tij.

Neni 3 - Urdhërat
3.1 - Produktet e ofruara për shitje nga Rikoooo janë ato të paraqitura në www.Rikoooo.com dhe karakteristikat thelbësore e të cilit janë të përshkruara këtu. Në përputhje me nenin L. 111-1 të Kodit Konsumatorit, i cili parashikon se "çdo profesionist i cili shet mallra apo shërbime duhet, para lidhjes së kontratës, vendin e konsumit në një pozicion të dinë karakteristikat thelbësore të mallrave ose shërbime ", Kompania Rikoooo lejon konsumatorëve, para çdo vendosje e rendit, për të kërkuar informacion shtesë mbi këto produkte me telefon ose me e-mail, në numrat që shfaqen në preambulën e këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes.
Rikoooo merr përsipër të ofrojë konsumatorit me çdo informacion shtesë që ai mund të dëshirojnë për të marrë në qoftë se ai nuk e konsideron veten të mjaftueshme informuar nga përshkrimi dhe karakteristikat e produkteve të shitura në vendin e lartpërmendur.
Megjithatë, ajo është përgjegjësi e klientit për të verifikuar se produktet urdhëruar korrespondojnë me nevojat e tij dhe në destinacion, konsumatori qenë vetëm përgjegjës për përputhshmërinë e produkteve me përdorimin për të cilin është destinuar.
3.2 - sistemet automatike regjistrimit konsiderohen të jenë provë e natyrën, përmbajtjen dhe datën e rendit. Rikoooo konfirmon pranimin e rendit të saj të konsumatorit në adresën e e-mail që ajo do të ketë komunikuar. Shitja do të përfundojë vetëm pas konfirmimit të rendit.
Rikoooo rezervon të drejtën për të anulluar çdo urdhër nga një klient me të cilin ka një mosmarrëveshje në lidhje me pagesën e një rendi të mëparshëm. Informacioni i deklaruar nga blerësi, kur të marrë një urdhër, kryen klientit: në rast të gabimit në të dhënat për adresën e pranuesit, shitësi nuk mund të mbahet përgjegjës për pamundësinë për dërgimin e produktit.
3.3 - Rikoooo rezervon të drejtën për të bërë ndryshime apo përmirësime që ajo i konsideron të nevojshme në çdo kohë të produkteve të saj, pa këtë shfajësuar nga konsumatori, refuzimin e pranimit dhe rezervon të drejtën për të Në kohën e fshirjes një nga produktet që janë në faqen e saj, kjo fshirje nuk mund në asnjë rast të justifikojë nga ana e konsumatorit, disa dëmtimeve që janë. Nëse një produkt do të fshihen dhe klienti nuk ka dashur që të zgjidhni një produkt tjetër të njëjtë ose të ngjashëm, urdhri i tij do të anulohet ipso jure dhe pagesat e bëra do të kthehet.
Ofertat Rikoooo e produktit janë në dispozicion brenda afatit të stoqeve në dispozicion dhe për produktet e të mos ruhen në ambientet e Rikoooo-së, subjekt i disponueshmërisë së furnizuesit e saj, të cilat janë jashtë kontrollit të Rikoooo. Në rast të mungesës së produkteve pas vendosjen e rendit, Rikoooo merr përsipër të informojë konsumatorin sa më shpejt të jetë e mundur, me postë, internet ose e-mail. Konsumatori pastaj mund të anulojë urdhrin e tij dhe Rikoooo do të kthejë tij, sa më shpejt të jetë e mundur, çdo shumë që mund të ketë mbledhur nga konsumatori.
Çdo mungesa e produkteve, për çfarëdo arsye, në asnjë rast shkakton pagesën nga Rikoooo të disa dëmtimeve dhe interesave apo disa shpenzime të çdo natyre.

Neni 4 - Dërgesat
Dorëzimi i pasurisë së paprekshme është bërë menjëherë pas miratimit të pagesës.

Neni 5 - Price
Çmimet e shitjes të prodhimeve janë të fiksuara nga tarifa në fuqi në ditën e vendosjes së rendit. Rikoooo rezervon të drejtën për të modifikuar çmimet e saj në çdo kohë dhe në rast të ndryshimit të çmimeve, çmimet e aplikueshme do të jenë ata që janë në fuqi në datën e pranimit të urdhrit.
Çmimet dhe çmimet e listuara në www.rikoooo.com janë cituar në euro dhe përfshijnë TVSH. Ata janë neto nga çdo zbritje dhe duke përjashtuar ofrimit ose të anijeve shpenzimet.

Neni 6 - Pagesa
6.1 - Pagesa
Pagesa e produkteve të porositura në vend www.rikoooo.com është bërë të holla në mënyrë që nga Paypal ose 2Checkout (CB) ose Kontrollo.
6.2 - Mospagimi / Ruajtja e klauzolës së titullit
Çdo incident e pagesës do të autorizojë Rikoooo të pezullojë ekzekutimin e të gjitha urdhërat shquar të konsumatorit, pa këtë të fundit janë në gjendje për të kërkuar ndonjë dëmtim apo dëmshpërblime të çdo lloji. Përveç kësaj, blerësi do të paguajë Rikoooo të gjitha shpenzimet e bëra në shërimin e shumave të papaguara, duke përfshirë një gungë shuma e dëmshpërblimit 10% të shumave për shkak, pa cenuar asnjë dëmtim dhe interesave të tjera.
Kur produktet e shitura nuk janë paguar në mënyrë të plotë në kohën e dorëzimit, Rikoooo rezervon pronën deri në pagesën e plotë të çmimit kryesor dhe pajisje përkatëse, pagesën në kuptimin e kësaj klauzole duke u kuptuar nga të mbledhjes Çmimi nga Rikoooo. Në rast të ditëve parazgjedhur 8 pas letrës së njoftimit zyrtar dërguar me letër rekomande me vërtetim pranimi dhe pasuksesshme, shitja do të anulohet me të drejtë në qoftë e mirë duket të Rikoooo pa paragjykim për çdo dëm dhe interes tjetër.

Neni 7 - Garantimi i defekteve të dukshme dhe të fshehura
Rikoooo garanton se produktet e saj në përputhje me rregulloret franceze dhe evropiane në fuqi në lidhje me to, pasi ato ekzistojnë.

Neni 8 - informacion nominative
Rikoooo merr përsipër të mos për të komunikuar palëve të treta informacionin e transmetuar atë nga klienti, i cili është konfidenciale. Ky informacion do të përdoret vetëm nga shërbimet e brendshme Rikoooo të procesit porosinë e klientit. Në përputhje me Aktin Mbrojtjes së të Dhënave të 6 janar 1978, konsumatori ka të drejtën e aksesit, korrigjimit dhe opozitës në të dhënat personale në lidhje me atë. Për ta bërë këtë, është e mjaftueshme për të aplikuar online ose me postë, duke specifikuar emrin, emrin e parë, adresën dhe, nëse është e mundur, referencën e klientit.

Neni 9 - Forca madhore
Rikoooo mund të lirohet nga të gjitha ose një pjesë të detyrimeve të saj pa qenë në gjendje për të kërkuar dëmet prej tij në rast të rrethanave të paparashikueshme ose fuqisë madhore parandaluar apo vonuar aktivizimin e produkteve ose të disa prej elementeve të tyre.
Në qoftë se ngjarja zgjat më shumë se tridhjetë ditë nga data e paraqitjes së saj, kontrata e shitjes përfunduar nga kompania jonë dhe klientit të tij mund të ndërpritet nga ana e saj më të zellshëm, pa ndonjë nga palët mund të kërkojë dëmshpërblim. Ky anulim do të hyjë në fuqi në datën e paraqitjes së parë të letrës rekomande me AR denoncimin e kontratës tha të shitjes.

Neni 10 - Juridiksioni
Me marrëveshje të shprehur ndërmjet palëve, Gjykata Ekonomike e selisë tona do të jetë përgjegjëse vetëm për çdo mosmarrëveshje ose për ndonjë procedurë kanë të bëjnë me formimin, ekzekutimin apo interpretimin e këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes dhe të gjitha operacionet Shitjet e produkteve Rikoooo. Këto kushte të përgjithshme të shitjes dhe të gjitha shitjet e bëra nga Rikoooo janë subjekt i ligjit francez.

Neni 11 - Heqjes
Fakti që kompania jonë nuk ka, në çdo kohë të dhënë, përfitojë nga ndonjë prej dispozitave e këtij ligji, nuk mund të heqë dorë nga e drejta për të mbështetet në këto klauzola në një datë të mëvonshme.