Ngôn ngữ

Kế hoạch lịch sử bay

1979 OK Air: Trình mô phỏng bay Hawaï sous / Bay aroud Haiwaï

E-mail

Đánh giá thành viên: 4 / 5

sao tích cựcsao tích cựcsao tích cựcsao tích cựcsao không hoạt động

Peu d'in information sur cette compagnie đề cập đến sur Bảng hình ảnh thời gian.

APPAREIL conseillé : Monomoteurs de du lịch.

Comté d'Honkish → Comté de Kauai

Honolulu (Honolulu Intl PHNL) / 89mn / Lihue Phli

Comté d'Honkish → Comté de Maui

Honolulu (Honolulu Intl PHNL) / 87mn / Kahului phog

Comté d'Honkish → Comté de Kauai

Honolulu (Honolulu Intl PHNL) / 101mn / Hoàng tử HI01

Comté de Maui → Comté de Kauai

Kahului PHOG / 186mn / Nguyên tắcHI01

Comté de Kauai → Comté de Maui

Lihue PHLI / 175mn / Kahului phog

Copyright Michel Lagneau 2019

Ngôn ngữ